Voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden van Margareta Svensson fotografie

Tenzij anders wordt afgesproken zullen de Algemene Voorwaarden van DuPho. gelden. Hierin worden zaken geregeld die te maken hebben met aansprakelijkheid, auteursrecht en naamsvermelding. Deze kunnen via deze link gedownload worden.

Ik werk in de meeste gevallen op locatie. Het voordeel is dat de kostbare kunstwerken niet de deur uit hoeven. De opdrachtgever stelt een passende ruimte beschikbaar voor het fotograferen. In overleg en afhankelijk van de te fotograferen objecten zullen we een geschikte plaats kiezen. De opdrachtgever, of een door hem aangewezen persoon, is verantwoordelijk voor het veilig verplaatsen van de kunstwerken.

 

Musea willen graag de rechten van het beeldmateriaal in eigen hand houden en dat is begrijpelijk. In sommige gevallen ga ik akkoord met het overdragen van de gebruiksrechten. Dit is echter niet hetzelfde als de persoonlijkheidsrechten, die onlosmakelijk verbonden zijn aan de maker van beeldmateriaal.

Of de gebruiksrechten overgedragen worden of niet, de plicht van naamsvermelding bij publicatie blijft bestaan, ook op internet! Op deze plaats wil ik graag alle klanten die dit consequent in acht nemen van harte bedanken.

Als maker van het beeldmateriaal wil ik wel eens de foto's gebruiken voor mijn eigen promotie, bij voorbeeld op deze website. Dit zal altijd in overleg met de klant gebeuren en nooit in strijd zijn met eventuele geheimhoudingsplichten.

Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd worden of gebruikt worden zonder toestemming.

Privacyverklaring voor Margareta Svensson fotografie

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Margareta Svensson fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Margareta Svensson fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Margareta Svensson fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Hoewel een merendeel van mijn klanten musea of andere instellingen zijn is het verplicht om een privacyverklaring te publiceren. Wederzijds respect is van groot belang bij het fotograferen van mensen zowel als (kostbare) bezittingen. Margareta Svensson fotografie respecteert niet alleen uw persoonlijke gegevens maar ook uw bezit en houdt zich strikt aan eventuele geheimhoudingsverplichtingen die voor elk specifiek opdracht gelden.

Margareta Svensson fotografie, KvK-nummer 34327496, gevestigd in Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die verwerkt worden zijn door uw als klant verstrekt:

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
Verwerkingsgrond

Margareta Svensson fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Margareta Svensson fotografie met betrokkene heeft gesloten

c. Margareta Svensson fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen

d. een gerechtvaardigd belang van Margareta Svensson fotografie waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Margareta Svensson fotografie aan betrokkene

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
  • facturatie
  • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
  • versturen nieuwsbrieven hooguit 1 keer per maand
  • telefonisch contact, e-mailcontact
  • uitvoering wettelijke verplichtingen
Geautomatiseerde verwerkingen

Als u inschrijft voor de actuele artikelen met voornaam en e-mailadres worden deze opgeslagen in Mail-Chimp en uitsluitend gebruikt om u hooguit eens per maand te attenderen op een nieuwe artikel op de website. Uitschrijven kan altijd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Margareta Svensson verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Margareta Svensson fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Margareta Svensson fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wettelijke grondslag: Margareta Svensson houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan door uit te schrijven op het mailbericht.

Cookiebeleid

De website gebruikt geen cookies.

U kunt de gegevens inzien, wijzigen of indien niet wettelijk verplicht verwijderen. Neem indien nodig contact op met Margareta Svensson fotografie in Amsterdam.